Het aanleveren van gebruikte banden op onze locatie is per 1 januari 2023 niet meer mogelijk!

Het aanleveren van gebruikte banden op onze locatie is per 1 januari 2023 niet meer mogelijk!

Home Privacy statement

Privacy statement

10 september 2018

Privacy verklaring voor klanten, bezoekers (website) en overige relaties

Persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor verwerking van uw persoonsgegevens

 • Siba Autobanden BV en/of Siba Recycling BV (hierna genoemd Siba), statutair gevestigd en kantoorhoudende in Uden (5406 XC), aan de Industrielaan 22; is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Soort persoonsgegevens

 • Contactgegevens; zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, het door u achtergelaten bericht met daarin vermelde persoonsgegevens
 • Naam van de organisatie waarvoor u werkt of vertegenwoordigd, uw functienaam of -titel, uw eventuele zakelijke (gsm) telefoonnummer
 • Gegevens met betrekking tot de facturering, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, inclusief factuur- en eventueel afleveradressen, wanneer u diensten of producten van ons afneemt
 • Alle overige informatie die u mogelijk aan ons verstrekt.

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt

Het is noodzakelijk voor:

 • Het opstellen van overeenkomsten met onze klanten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Om een adequate klantenadministratie en debiteurenbeheer te kunnen voeren
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze klanten te kunnen (blijven) leveren
 • Het behartigen van uw gerechtvaardigde belang om de juiste informatie te verkrijgen
 • Het gerechtvaardigd belang van Siba Autobanden BV om onze eigendommen te beveiligen

Maar kunnen ook voor de volgende redenen gebruikt worden:

 • Voor dienstverlenende doelen: om uw bericht te kunnen opvolgen en u te informeren over de vervolgstappen
 • Om verkoop bevorderende activiteiten te ontplooien
 • Voor interne controle en bedrijfsveiligheid

Siba gebruikt contactgegevens van zijn reeds bestaande klanten of reeds bekende prospects voor het versturen van informatie per e-mail en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven. U kunt zich voor de e-mail met commerciële informatie altijd afmelden door een e-mail te sturen naar info@siba.nl.

Siba verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Siba daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling, het uit handen geven van een vordering of een rechterlijke uitspraak.

Siba gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook uw persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via info@siba.nl.

Ook kan het voorkomen dat een derde partij, zoals onze accountant en onze juridische en financiële adviseurs, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Siba heeft met alle partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, afspraken gemaakt, zodat er voldoende borging is dat zij zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan. Als wij derden toegang geven tot uw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derden de gegevens alleen gebruiken voor het noodzakelijk doel waarvoor wij ze overleggen en in overeenstemming met onze privacy verklaring.

Wij kijken altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld vanwege een datacenter, doen we dit alleen onder voorwaarden die de wet daaraan stelt.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen.

 • Als u een klant van Siba bent, bewaren we uw gegevens gedurende de overeenkomst en daarna nog 24 maanden
 • Als u een potentiële klant bent en toestemming geeft om met u contact op te nemen, bewaren wij uw gegevens tot u zich afmeld
 • Fiscale regelgeving verplicht Siba om de administratie met factuur- , betaal- en bestelgegevens ten minste 7 jaar bewaren

Siba zal alleen uw gegevens langer bewaren dan hierboven aangegeven, indien dat verplicht is op grond van een wettelijke regeling of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om transacties definitief af te ronden, klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Siba zal alle redelijke, passende beveiligingsmaateregelen nemen tegen onrechtmatige toegang, openbaarmaking of vernietiging van de persoonsgegeven. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident, dat nadelige gevolgen kan hebben voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

Rechten

 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. U kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.
 • U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren als deze fout zijn of eventueel veranderd.
 • U kunt uw gegevens laten verwijderen, wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel, waarvoor deze zijn verworven.
 • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, wanneer deze worden gebruikt voor doeleinden die niet verbonden zijn met een wettelijke verplichting.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij we een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben, dat zwaarder weegt dan uw privacy belang, om de gegevens niet te verwijderen of dat we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

Als wij uw gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back up systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren aan de hiervoor genoemde verzoeken te voldoen als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk veel technische inspanningen vereist of zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar kan brengen.

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u contact opnemen met Siba. deze is te bereiken via info@siba.nl of middels telefoonnummer 0413-250803.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan of over de afhandeling van uw klacht, verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met Siba. Als u dan nog niet tevreden bent over de afhandeling, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sollicitantendatabase

Ik ben akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen in de sollicitantendatabase van Siba Autobanden BV. Deze gegevens zullen wij maximaal 1 jaar bewaren, hierna zullen wij u opnieuw om toestemming vragen of de gegevens alsnog verwijderen. U kunt ten allen tijde uw gegevens laten wijzigen dan wel laten verwijderen. Daarvoor kunt u een email sturen naar info@siba.nl. (of gebruik maken van het contactformulier) Indien wij uw kandidatuur afwijzen, u niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek of u niet aannemen, dan worden uw gegevens automatisch na 4 weken verwijderd. Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij anders aangegeven en uitsluitend gebruikt ten behoeve van uw sollicitatie. Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.

info@siba.nl